Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Gall ysgolion cynradd yng Nghymru a Lloegr gofrestru nawr i gael pecyn adnoddau addysg Gadewch i ni Gyfrif! dwyieithog am ddim gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Caiff y cyfrifiad nesaf ei gynnal ar 21 Mawrth 2021. Mae hwn yn gyfle cyffrous i'ch ysgol gymryd rhan yn y digwyddiad unigryw hwn, sef Cyfrifiad 2021.

Bu plant blwyddyn 5 a 6 yn brysur yn dysgu am y cyfrifiad. Roedd yn gyfle gwych i ddatblygu sgiliau rhifedd, llythrennedd a chymhwysedd digidol!

Caryl Griffiths,
Athrawes Blwyddyn 5,
Ysgol Comins Coch, Ceredigion (Ymarfer y Cyfrifiad 2019)

 

View resources

Beth yw Gadewch i ni Gyfrif!?

Mae SYG, ynghyd â’n canolfan adnoddau addysg, iChild, wedi datblygu Gadewch i ni Gyfrif! er mwyn cefnogi Cyfrifiad 2021. Rhaglen adnoddau addysg gyffrous am ddim yw Gadewch i ni Gyfrif! sy’n addysgu plant am y cyfrifiad.

Mae rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! yn cynnwys 14 o adnoddau trawsgwricwlaidd i chi ddewis ohonynt, gan gwmpasu meysydd allweddol yng nghwricwlwm Cymru a Lloegr. Mae rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael ei hachredu gan MEI, NATE a’r Gymdeithas Ddaearyddol.

Bydd yr adnoddau hyblyg a fydd yn arbed amser i chi yn cefnogi eich ysgol drwy COVID-19, er mwyn ailennyn diddordeb plant a theuluoedd mewn dysgu a dathlu’r gymuned leol, fel rhan o’ch cwricwlwm adfer.  Maent wedi’u cynllunio i addysgu plant yn yr ystafell ddosbarth a gartref. Byddwch yn cael mynediad at wersi fideo arfer gorau gan MEI y gellir eu defnyddio i ddysgu o bell hefyd.

Gall y rhaglen addysg hon sy’n hawdd ei defnyddio helpu i wella sgiliau mathemateg ac ysgrifennu, gan ddefnyddio Cyfrifiad 2021, digwyddiad pwysig mewn bywyd go iawn, fel sbardun.

Mae’r adnoddau hyd yn oed yn cynnig hyfforddiant datblygu proffesiynol i’ch athrawon, gyda sesiwn arbennig am gynnydd mewn ystadegau ar draws y blynyddoedd cynradd. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr adnoddau ar dudalen ein pecyn adnoddau.

Cofrestru

90.9%

Dywedodd 90.9% o athrawon fod Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael effaith addysgol gadarnhaol ar eu hysgol yn ystod Ymarfer y Cyfrifiad yn 2019.

86.3%

Dywedodd 86.3% o athrawon y byddent yn cynnal gweithgareddau Gadewch i ni Gyfrif! eto yn 2021.

90.0%

Roedd 90.0% o rieni o'r farn bod Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael effaith addysgol gadarnhaol ar ysgol eu plentyn a dywedodd 93.3% fod eu plentyn wedi mwynhau cymryd rhan.

Cymerwch ran mewn diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! a gallech ennill gwerth £1,000 o gyfarpar.

Hefyd, bydd yr ysgol fuddugol yn cael y cyfle i gyhoeddi poblogaeth Cymru a Lloegr am y tro cyntaf.

  • Gall ysgolion ddewis unrhyw ddiwrnod cyn Diwrnod y Cyfrifiad ddydd Sul 21 Mawrth 2021 i gynnal eu gweithgareddau cyfrif.
  • Ar y Diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! bydd y plant yn yr ysgolion sy’n cymryd rhan yn cyfrif pethau, efallai ar daith gerdded yn yr ardal leol. Bydd yr ysgolion yn cyfrif ac yn casglu data ar unrhyw bwnc sydd o bwys iddynt.
  • Gyda’r wybodaeth a gaiff ei chasglu o’r gweithgaredd cyfrif, bydd y disgyblion wedyn yn creu arddangosiadau lliwgar am y cyfrifiad i’w rhoi ar y wal, gan gynnwys siartiau a graffiau.

Cofrestrwch nawr i sicrhau eich bod yn cael manylion llawn y gystadleuaeth. Bydd y gystadleuaeth yn agor ar 4 Ionawr 2021.

Cofrestru

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy