Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

CYMERWCH RAN MEWN DIWRNOD GADEWCH I NI GYFRIF! A GALLECH ENNILL GWERTH £1,000 O GYFARPAR.

HEFYD, BYDD YR YSGOL FUDDUGOL YN CAEL Y CYFLE I GYHOEDDI POBLOGAETH CYMRU A LLOEGR AM Y TRO CYNTAF.

Gall ysgolion ddewis unrhyw ddiwrnod cyn Diwrnod y Cyfrifiad ar 21 Mawrth 2021 i gynnal eu gweithgareddau cyfrif.

Ar y Diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! bydd y plant yn yr ysgolion sy’n cymryd rhan yn cyfrif pethau, efallai ar daith gerdded yn yr ardal leol. Bydd yr ysgolion yn cyfrif ac yn casglu data ar unrhyw bwnc sydd o bwys iddynt.

Gyda’r wybodaeth a gaiff ei chasglu o’r gweithgaredd cyfrif, bydd y disgyblion wedyn yn creu arddangosiadau lliwgar am y cyfrifiad i’w rhoi ar y wal, gan gynnwys siartiau a graffiau.

Cofrestrwch nawr i sicrhau eich bod yn cael manylion llawn y gystadleuaeth. Bydd y gystadleuaeth yn agor ar 4 Ionawr 2021.

Cofrestru

Bu’r plant yn astudio’r cyfrifiad ac yn dysgu am ei werth wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol. Roeddent yn frwdfrydig iawn wrth ddysgu am swyddi’r gorffennol ac wrth geisio dychmygu’r dyfodol. Cafwyd cyfle i ystyried a thrafod sut mae cwestiynau’r cyfrifiad wedi newid dros y blynyddoedd a thrafod y rhesymau dros hyn. Fel rhan o weithgareddau’r dosbarth, penderfynodd y plant y byddent yn hoffi gwneud cyfrifiad o wybodaeth bersonol e.e. taldra, maint traed, lliw llygaid, nifer y bobl yn y teulu, ac ati, ac yna aethant ati i gynllunio holiadur ac ar ôl casglu’r wybodaeth, buont yn coladu’r wybodaeth ac yn creu graffiau i ddangos eu canlyniadau.

Gwnaethant rywbeth tebyg wrth astudio’r drafnidiaeth y tu allan i’r ysgol a thrychfilod yn yr ardd. Gwnaethant sylwi bod amser y dydd yn cael effaith ar y traffig a bod y tywydd yn cael effaith ar ba drychfilod oedd i’w canfod yn yr ardd.

Ysgol Llanfarian, Ceredigion

 

Cymerodd yr ysgol gyfan ran yn ein diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! Penderfynodd pob dosbarth beth roeddent am ei gyfrif a sut y byddent yn gwneud hyn. Roedd yn cynnwys llawer o brofiadau, fel mynd am dro drwy’r pentref, cynnal arolygon ac edrych ar ddata cyfrifiad blaenorol!”

Ysgol Gynradd Burgh by Sands, Caerliwelydd

 

“Roeddem wrth ein bodd yn cymryd rhan yn rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! ac rydym yn credu ei bod wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr i’n cymuned. Mae wedi helpu’r plant i roi nifer o’r pynciau maent eisoes yn eu dysgu mewn cyd-destun. Hefyd, mae wedi helpu’r plant i ddeall sut y gallant ddefnyddio eu dysgu mewn daearyddiaeth, PSHCE a mathemateg mewn bywyd go iawn, sydd wedi ein helpu i atgyfnerthu ein cwricwlwm.”

Ysgol Gynradd Halley House, Hackney

Beth y gallwch ei gyfrif?

Dewiswch unrhyw eitemau sy’n rhoi cipolwg ar eich ardal leol a all amrywio mewn nifer o le i le. Gall hyn fod yn unrhyw beth o adeiladau i bobl, cerbydau neu fywyd gwyllt. Gofynnwch i’r plant ddefnyddio eu synhwyrau i wneud arsylwadau am yr hyn y maent yn ei weld, ei glywed neu hyd yn oed yn ei arogli.

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy