Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

About Let’s Count

Bydd eich pecyn adnoddau Gadewch i ni Gyfrif! dwyieithog am ddim yn cynnwys:

  • ­Mynediad at wefan Gadewch i ni Gyfrif!, gan gynnwys data cyfrifiadau blaenorol am eich ardal leol ac adnodd creu siartiau am ddim. Bydd hwn yn eich galluogi i greu siartiau cylch a siartiau bar lliwgar.
  • Dewis o 14 o gynlluniau gwersi dwyieithog hawdd eu defnyddio yn cwmpasu meysydd allweddol yng nghwricwlwm Cymru a Lloegr. Bydd y cynlluniau gwersi yn helpu i addysgu plant am bwysigrwydd y cyfrifiad a’r ffordd y bydd y wybodaeth rydym yn ei chasglu yn helpu’ch ysgol a’ch ardal leol. Gall athrawon ddewis pa wersi i’w defnyddio. Byddwch yn cael llyfryn a chewch ddefnyddio adnoddau ar-lein. Mae’r gwersi wedi’u hachredu gan MEI, NATE a’r Gymdeithas Ddaearyddol.
  • Sleidiau PowerPoint y gellir eu haddasu, i gefnogi pob cynllun gwers, a fydd yn eich galluogi i deilwra gwersi ar gyfer eich dosbarth.
  • Gwersi fideo arfer gorau arbennig gan Arbenigwr ar Fathemateg Cynradd yn MEI ac aelod cyswllt o NCETM ar y pynciau ‘Y GIG a’r cyfrifiad’, a ‘Beth yw’r cyfrifiad?’.Gallwch ddefnyddio’r gwersi fideo hyn i addysgu plant yn uniongyrchol yn yr ysgol neu gartref, neu er mwyn helpu athrawon mathemateg i baratoi gwersi.

­

 

  • Gwers fideo fyw arbennig gan yr Athro David Olusoga ar y pwnc ‘Cydraddoldeb, cynrychiolaeth a’r cyfrifiad’ gyda chynllun gwers a chyflwyniad PowerPoint ategol.
  • Sesiwn fideo datblygu proffesiynol gan MEI sy’n unigryw i Gadewch i ni Gyfrif! Bydd y sesiwn hon yn trafod y cynnydd mewn ystadegau ar draws y blynyddoedd cynradd. Bydd y sesiwn yn dangos sut y gellir gwneud cysylltiadau â meysydd eraill yn y cwricwlwm mathemateg a rhifedd, o rifau yn y Cyfnod Sylfaen ymlaen i ffracsiynau, degolion, canrannau a geometreg erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2. Bydd y gweithgareddau yn trafod y ffordd y gall defnyddio mathemateg a rhifedd i ddehongli data’r cyfrifiad adeiladu dyfodol gwell i ni ein hunain a’r bobl yn ein cymuned.
  • Cyflwyniad Gadewch i ni Gyfrif! (sleidiau PowerPoint y gellir eu haddasu) i’w ddefnyddio mewn gwasanaeth, er mwyn cyhoeddi’r rhaglen.
  • Prosiect dysgu yn y cartref a deunydd i’r plant a’u rhieni fynd ag ef adref.
  • Deunyddiau a phosteri lliwgar i’w harddangos yn yr ystafell ddosbarth.
  • Sticeri a thystysgrifau i wobrwyo’r plant am gymryd rhan.

Cofrestrwch heddiw!

Ar ôl cofrestru, bydd ysgolion yng Nghymru a Lloegr yn cael eu pecynnau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 4 Ionawr 2021, yn barod ar gyfer y cyfrifiad ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Dim ond hyn a hyn o becynnau am ddim sydd ar gael, felly gwnewch gais cyn gynted â phosibl.

Rydym yn edrych ymlaen at weld eich ysgol yn cymryd rhan yn y fenter gyffrous hon.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm cyfrifiad iChild yn census@ichild.co.uk.

Cofrestru

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy